ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ชั้น 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565 ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
2. โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ประจำปี 2566
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) กิจกรรมที่ 1
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัด
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด

      นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ และ อบต.สะโน เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด
ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ต.สะโน และเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์


Share:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลเฉนียง
อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ ทั้งนี้ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 20 แพ็ค (สนับสนุนโดยศิริวรรณฟาร์ม)


Share:พิธีวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 

           นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2565 ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่กิจกรรม : การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ พม.สุรินทร์ จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการสังคมและประชาชนทุกช่วงวัย ในระดับพื้นที่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 172 แห่ง โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนางรชธร พูลสิทธิ์ ผอ.สสว. 4 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผอ.กยผ .พก นายธนชัย อาจหาญ เลขานุการปลัดกระทรวง พม. บรรยายให้ความรู้เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทีม One Home จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

เพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 และเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ และ น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาร์นวันคนพิการสากล การแสดงวงดนตรี การแสดงความสามารถพิเศษของคนพิการ การจับรางวัลพิเศษแก่คนพิการ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่คนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลการดำเนินงานด้านคนพิการดีเด่น เวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรคนพิการ การให้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

 

เพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พม.สุรินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม มีนางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมนี้มีนางสาวสนธยา  บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  หัวหน้าส่วนราชการ one home พม.สุรินทร์  นายอำเภอสนม นายกเทศมนตรีตำบลสนม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตลอดจน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนมและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนศูนย์ฯ 

 

 

Share:“โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโแกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์”

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
“โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโแกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์”
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพนมดงรัก เข้าร่วมโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์(นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) กล่าวรายงาน พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ
สนง.พมจ.สุรินทร์ ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด และมอบหมายให้ อพม.ติดตามการพัฒนาคุณภาพขีวิต ต่อไป

ณ หมู่ที่ ๑๑ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
📣📝 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวริศรา พวงพันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่
One Home พม.สุรินทร์ ได้นำบริการเข้าร่วม ดังนี้
๑.การให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. รวมถึงการประสานส่งต่อการให้บริการนอกเหนือภารกิจ
๒.มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (โดยการโอนเข้าบัญชี)
๓.รณรงค์การป้องกันการค้ามนุษย์ การขอทาน และความรุนแรงในครอบครัว
๔. กิจกรรมนันทนาการ ตอบปัญหา แจกรางวัลแก่เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จึกแเดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:📺📒ข่าวประชาสัมพันธ์📒📺

👨‍👩‍👧กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ👨‍👩‍👧‍👦

📣📝 การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📅 วันที่ 25 มกราคม 2565

⏰ เวลา 09.30 น.

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม “การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

📣📌 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าของกิจการ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial