ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์รัตน์ จัตุกูล นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางกำไล สีเพ็ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์และสมาชิกเหล่ากาชาดฯ สาธารณสุขจังหวัด อบจ. ผู้แทนนายอำเภอสังขะ สาธารณสุขอำเภอสังขะ รพ.สต. อบต. อพม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอสังขะ ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 ครอบครัว โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด และพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. และมอบหมาย อพม. ในพื้นที่กำกับดูแล หากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


Share:📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 พมจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

📆 วันที่ 14 มกราคม 2566

🔶️ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

🔶️ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน และงานความรับผิดชอบของหน่วยงานกระทรวง พม. ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

📸 ภาพ / ข่าว : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์


Share:ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 25656 และคัดเลือกโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ โดยมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เห็นชอบอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 135,600 บาท
  2. เห็นชอบคัดเลือกโครงการยกระดับอาชีพทอผ้าไหมสีธรรมชาติกลุ่มแรงงานนอกระบบและ
    กลุ่มเปราะบาง ตำบลจารพัต จังหวัดสุรินทร์ เสนอโดยมูลนิธิขวัญชุมชน เป็นโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวพัทธิอร
    กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share:ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ชั้น 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565 ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
2. โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ประจำปี 2566
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) กิจกรรมที่ 1
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัด
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด

      นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ และ อบต.สะโน เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด
ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ต.สะโน และเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์


Share:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลเฉนียง
อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ ทั้งนี้ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 20 แพ็ค (สนับสนุนโดยศิริวรรณฟาร์ม)


Share:พิธีวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2565

วันที่ 13 เมษายน 2565 

           นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลาในงานวันที่ระลึกพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง และวันทำบุญเพื่อแผ่นดินไทยประจำปี 2565 ณ บริเวณมณฑลพิธีอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่กิจกรรม : การจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับตำบล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ พม.สุรินทร์ จัดพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการสังคมและประชาชนทุกช่วงวัย ในระดับพื้นที่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 172 แห่ง โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ กล่าวรายงาน โดยมีนางรชธร พูลสิทธิ์ ผอ.สสว. 4 นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผอ.กยผ .พก นายธนชัย อาจหาญ เลขานุการปลัดกระทรวง พม. บรรยายให้ความรู้เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทีม One Home จังหวัดสุรินทร์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน

เพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 และเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 และเปิดอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ และ น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสาร์นวันคนพิการสากล การแสดงวงดนตรี การแสดงความสามารถพิเศษของคนพิการ การจับรางวัลพิเศษแก่คนพิการ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่คนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลการดำเนินงานด้านคนพิการดีเด่น เวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานขององค์กรคนพิการ การให้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน

 

เพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม

เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนม

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พม.สุรินทร์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม มีนางสาวสราญภัทร  อนุมัติราชกิจ  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมนี้มีนางสาวสนธยา  บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  หัวหน้าส่วนราชการ one home พม.สุรินทร์  นายอำเภอสนม นายกเทศมนตรีตำบลสนม หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ตลอดจน ผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ สภาเด็กและเยาวชนตำบล ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสนมและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนศูนย์ฯ 

 

 

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial