พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
โดยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร และนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
ร่วมกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างเป็นรูปธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

27 มีนาคม 2564 นายสุวพงศ์ กิติภัย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 หลังคาเรือน 5 ครอบครัว ในการนี้ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ฯ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เป็นเงิน 20,000.-บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 5 ชุด และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000.- เป็นเงิน 10,000 บาท ณ บริเวณบ้านเลขที่ 121 ถนนเทศบาล 2 เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ) ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจังหวัด เป็นประธานในพิธีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๑ ถนนเทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๙ น. ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๙,๑๑๙/๑,๑๒๑,และ ๑๒๒ ถ.เทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๔ หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕ ครัวเรือน หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น๑.สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่ิองอุปโภค บริโภค๒.ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท๓.สนง.พมจ.สุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ๕ ชุด และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๔ ครอบครัว ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท รวม ๒๐,๐๐๐.-บาท(โอนเข้าบัญชี)๔.อำเภอเมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบสิ่งของและจัดหาที่พักพิงชั่วคราว จำนวน ๒ จุด คือวัดประทุมเมฆ และหอประชุม อบจ.สุรินทร์๕.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ ๑ มอบที่นอนและชุดเครืองนอน๖.ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มอบสิ่งของและน้ำดื่ม๗.ภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ พร้อมจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงาน​ One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่​ 22​ เดือนกุมภาพันธ์​ พ.ศ.​2564​ นางสาวพัทธิอร​ กาฬสุวรรณ​ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์​ พร้อมด้วย​ หน่วยงาน​ One​ Home​     พม.สุรินทร์​ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ​ 4​ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่เป้าหมายและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ พร้อมจัดทำแผนบูรณาการหน่วยงาน​ One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ณ​ ห้องประชุมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์​  โดยได้รับเกียรติจากนายเรืองยศ​ ลิ้มนุกูลเจริญ​ นายอำเภอกาบเชิง​ เป็นประธานในพิธี​ โดยสรุปสาระสำคัญ
ของการประชุม​ ดังนี้

1.​ จัดทำแผนบูรณาการของหน่วยงาน​  One​ Home​ พม.จังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2564

2.​จัดทำแผนขับเคลื่อนการบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง​ ทีม​ One​ Home​ พม.สุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564​ ในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ อำเภอกาบเชิง​ จังหวัดสุรินทร์

3.​ การจัดทำ(ร่าง)​คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งจังหวัดสุรินทร์​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564​ และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ อำเภอกาบเชิง

4.​ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ข้อมูลพื้นฐานทางสังคม​ ทุนทางสังคม​ ประเด็นปัญหาทางสังคมในระดับชุมชนและปัญหาที่น่าสนใจ​ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายครัวเรือน​ เพื่อกำหนดครัวเรือนเป้าหมายที่จะพัฒนาในพื้นที่ตำบลตะเคียน​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2564

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:“แม่ร้องสื่อครูกดหัวใช้ไม้เรียวฟาดไม่ยั้ง ด่าเด็กไม่มีอนาคต”

ตามที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2564 กรณีพาดหัวข่าว “แม่ร้องสื่อครูกดหัวใช้ไม้เรียวฟาดไม่ยั้ง ด่าเด็กไม่มีอนาคต”  เหตุเกิด ณ สถานศึกษาแห่งหนึ่ง เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นั้น

     (*)น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ พร้อมบ้านพักเด็กฯจ.สุรินทร์  เทศบาลเมืองสุรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูประจำชั้น และมารดาเด็ก ได้ประชุมหาข้อเท็จจริงและแนวทางช่วยเหลือ ด.ญ.เอ นามสมมุติ อายุ 14 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

        สถานศึกษาจะให้การดูแลติดตาม ด.ญ.เอ ในด้านการเรียนและความประพฤติ และได้กำชับครูทุกคนรวมถึงครูที่เป็นข่าว ให้ใช้วาจาที่เหมาะสมและการแสดงออกต่อนักเรียน ทั้งนี้ ทีมสหวิชาชีพได้พูดให้กำลังใจ ด.ญ.เอและมารดา มีทัศนคติเชิงบวกกับเรื่องที่เกิดขึ้น

       จากนั้น พมจ.สุรินทร์ ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านด.ญ.เอ ซึ่งฐานะยากจน สภาพบ้านแออัดคับแคบ รายได้จากบิดารับจ้าง 300 บาท/วัน                 

    สนง.พมจ..สุรินทร์ วางแผนให้การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ประสานหาอาชีพให้มารดา และร่วมกับสถานศึกษาติดตามผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ของ ด.ญ.เอ ต่อไป


Share:เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ “ได้รับการประสานจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์  “

กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจน ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 รับภาระเลี้ยงดูบุตรวัยเรียน 3 คน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

      วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวข้างต้น

• ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

น.ส.วรรณา กันนิดา อายุ 33 ปี

เลขที่ 44/1 หมู่ 2 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

• สภาพปัญหา

ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจาก ครอบครัวฐานะยากจน ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3

รับภาระเลี้ยงดูบุตรวัยเรียน 3 คน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

สถานภาพ  ผู้ร้องเป็นหม้ายเลิกร้างกับสามี มีบุตรด้วยกันจำนวน 3 คน

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


Share:นางสาวพัทริอร กาฬสุวรรณ รับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

นางสาวพัทริอร กาฬสุวรรณ
เดินทางมาตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 11 มกราคม 2564
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ท่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
และท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านดิฉัน นางสาวพัทริอร กาฬสุวรณ มารับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขออนุญาตรายงานตัวทางกลุ่มไลน์ค่ะ เช้าวันนี้ดิฉันได้เดินทางมาถึงจังหวัดสุรินทร์และเข้าที่พักเรียบร้อยพร้อมกับการกักตัว 14 วัน
ตามเกณฑ์มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVD -19 ของจังหวัดเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะขออนุญาตไปรายงานตัวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ต่อไปค่ะและได้นัดหมายกับทีมที่เกี่ยวข้องในการตรวจวัดไข้และการปฏิบัติตัวของจังหวัดเรียบร้อยแล้วค่ะ


Share:เยี่ยมบ้านคนพิการใจสู้

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.ต.หนองหลวง เพื่อเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ กรณี ชายพิการติดเตียง อำศยอยู่กับภรรยา ไม่มีอาชีพและรายได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่
จากการสอบเท็จจริง ทำให้ได้ข้อมูลว่า ชายพิการ ชื่อ นายวิทยา พิมพ์งาม อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 66 ม.2 บ.ระเวียง ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีความพิการทางการเคลื่อนไหว จดทะเบียนความพิการเรียบร้อยแล้ว ส่วนสาเหตุความพิการเกิดจากนายวิทยาฯไปทำงานรับจ้างเก็บเงาะ แต่ประสบอุบัติเหตุตกต้นเงาะ ได้รับการกระแทกจนทำให้พิการครึ่งท่อนล่าง นอนติดเตียง ปัจจุบัน นายวิทยาฯ อาศัยอยู่ที่บ้านกับภรรยาเพียงสองคน ส่วนบุตรได้แยกย้ายไปมีครอบครัวอยู่ต่างถิ่น
ด้านความเป็นอยู่ : นายวิทยาฯ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ส่วนภรรยาก็ไม่สามารถไปทำงานที่อื่นได้ เนื่องจากต้องดูแลสามีที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนอนติดเตียง ครอบครัวยังชีพด้วยเงินเบี้ยความพิการ เดือนละ 800 บาท บุตรส่งเงินให้เป็นครั้งคราว และเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นบ้านไว้ขาย ไม่มีหนี้สิน
ด้านที่อยู่อาศัย : เป็นบ้านชั้นเดียว เป็นสังกะสีสันไททั้งหลัง หลังคามุงสังกะสีสันไท สภาพมั่นคง ได้รับการช่วยเหลือการปลูกสร้างบ้านจาก อบต.ระเวียงและคนในชุมชนหมู่บ้าน ระดมทุนบริจาคเงินและแรงงานในการก่อสร้าง เพิ่งเสร็จได้ประมาณ 1-2 เดือน
ปัญหาความเดือดร้อน+ความต้องการ : นายพุทธาฯ ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพ จึงต้องการความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่
การช่วยเหลือ : สนง.พมจ.สุรินทร์ ช่วยเหลือ ดังนี้
-พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564
-แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจกระทรวง พม. , สิทธิคนพิการ (การกู้ยืมเงินกองทุนฯคนพิการ) , แนะนำการช่วยเหลือรถสามล้อมือโยก แต่นายวิทยาฯ ปฏิเสธการับ เนื่องจาก ไม่สามารถโยกรถได้ เพราะหากต้องใช้แรงโยก จะมีอาการปวดหลัง
-มอบหมาย อพม.ในพื้นที่ ติดตามการดูแลช่วยเหลือเป็นระยะต่อไป


Share:โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial