Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 Mobile Application “(p)(r)(o)(t)(e)(c)(t)(-)(u)”

🔶️ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (IOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทย และการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหายอันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

🔶️ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์โมบายแอปพลิเคชั่น PROTECT-U เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปตระหนัก และได้รับความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง

ProtectU


Share: