โค้งสุดท้าย
พม. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ….

โค้งสุดท้าย
พม. ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นเห็นร่างพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. ….
ผ่านช่องทางเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ https://www.m-society.go.th/
โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565


Share: