“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์”


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยของ นายสังวาล อินทร์สำราญ บ้านเลขที่ ๔๒
หมู่ที่ ๑๑ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๓,๐๐๐. – บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุค โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


Share: