–>>ข่าวดี–<< สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ อุทธรณ์สิทธิ และยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ !


Share: