ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยวิธีสอบข้อเขียน


Share: