เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นค่าจัดการศพผู้สูงอายุ

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

เอกสารผู้ยื่น

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาสมุดบัญชี 1 ฉบับ (ทุกธนาคาร)

 

เอกสารผู้เสียชีวิต

  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 ฉบับ
  4. สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ ( ยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร)

 

*** เอกสารผู้เสียชีวิตให้ผู้ยื่นลงลายมือชื่อผู้ยื่น

 

เอกสารผู้ใหญ่บ้าน

  1. สำเนาบัตรผู้ใหญ่บ้าน 1 ฉบับ (บัตรราชการผู้ใหญ่บ้าน)

 

//สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์

****โทร 044-558408 ต่อ 12


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial