เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด

      นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงทาบ และ อบต.สะโน เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 70 ชุด
ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ ต.สะโน และเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์


Share:บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง

26 ตุลาคม 2564

   “บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง”

   สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัคร บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง บริเวณร้านสะดวกซื้อ จำนวน 11 แห่ง และตลาดไนท์บาซ่าร์สุรินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้พบ คนเร่ร่อนเพศชาย จำนวน 5 ราย ภูมิลำเนา จ.ศรีสะเกษ 1 ราย อ.เมืองสุรินทร์ 1 ราย และ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 3 ราย 

      เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการเสียภาพลักษณ์ของบ้านเมือง ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 /ว่ากล่าว ตักเตือนตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ได้จัดทำประวัติ และส่งกลับภูมิลำเนาเดิมทั้ง  5 ราย

     ทั้งนี้ กำหนดบูรณาการออกค้นหาขอทานและคนไร้ที่พึ่ง เดือนละสองครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

ภาพการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะและพานพุ่ม พร้อมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และผ้าประดับสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายขาว พร้อมทั้งจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์


Share:พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ) ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจังหวัด เป็นประธานในพิธีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๑ ถนนเทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๙ น. ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๙,๑๑๙/๑,๑๒๑,และ ๑๒๒ ถ.เทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๔ หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕ ครัวเรือน หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น๑.สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่ิองอุปโภค บริโภค๒.ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท๓.สนง.พมจ.สุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ๕ ชุด และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๔ ครอบครัว ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท รวม ๒๐,๐๐๐.-บาท(โอนเข้าบัญชี)๔.อำเภอเมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบสิ่งของและจัดหาที่พักพิงชั่วคราว จำนวน ๒ จุด คือวัดประทุมเมฆ และหอประชุม อบจ.สุรินทร์๕.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ ๑ มอบที่นอนและชุดเครืองนอน๖.ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มอบสิ่งของและน้ำดื่ม๗.ภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share:พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial