ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
                     นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ตำบลแคน อำเภอสนม และตำบลปราสาททอง ตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ รวมจำนวน 9 ราย

เพิ่มเติม


Share:มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

            นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ จนท.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับ จนท.อบต.ปรือ มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  

  นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นรองประธาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 1. อนุมัติในหลักการการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 กรอบวงเงิน ได้แก่

       1.1 กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 5,490,000.- บาท

       1.2 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นเงิน 498,000.- บาท

 2. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายกรอบวงเงินเบื้องต้นที่ได้รับจัดสรรสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1 ร้อยละ 70) เป็นเงิน 16,800,000.- บาท

  3. อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท

  4. อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      4.1 โครงการจัดบริการล่ามภาษามือจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 40,000.- บาท

      4.2 โครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,800,000.- บาท

     4.3 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 200,000.- บาท

 5. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      5.1 โครงการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 158,870.- บาท

      5.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 148,820.- บาท

     5.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 130,120.- บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:กิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามฉีดวัคซีนสุรินทร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เพิ่มเติม

 


Share:ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน เป็นผู้กู้รายเก่า 1 ราย, รายใหม่ 19 ราย รวมจำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 435,115.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

  3. เห็นชอบโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

  4. เห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 กำหนดประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

เพิ่มเติม

 


Share:โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวริศรา พวงพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมหน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดสระบัวแดง ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชน ในพื้นที่ สำหรับ สนง.พมจ.สุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 20 ราย เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และ ได้จัดหน่วยบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อีกทั้ง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนายสนั่น สุขบรรเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ต. กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดและทำพิธีมอบ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะเหล่ากาชาด ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้ สนง.พมจ.สร ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครองชีพ จำนวน 3,000 บาท โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนายสนั่น สุขบรรเทิง เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4286/2564 ในพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 77 คน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน)

วันที่ 20 ตุลาคม  2564 

  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มีผล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (กรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.- บาท) จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ ดังนี้

   1. อำเภอปราสาท 4 ราย 

   2. อำเภอกาบเชิง 2 ราย

   3. อำเภอสังขะ 1 ราย

   4. อำเภอลำดวน 1 ราย

   5. อำเภอศีขรภูมิ 1 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial