“พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.สุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผ่าน Facebook Fanpage กระทรวง พม. SociaMsociety โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ชั้น 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565 ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
2. โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ประจำปี 2566
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) กิจกรรมที่ 1
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัด
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share:“ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์”


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ : นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวปทุมพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ “ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยของ นายสังวาล อินทร์สำราญ บ้านเลขที่ ๔๒
หมู่ที่ ๑๑ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๓,๐๐๐. – บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุค โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


Share:📣📋 One Home พม.สุรินทร์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการขอทาน เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 One Home พม.สุรินทร์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการขอทาน เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

📆 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

📣📌 One Home พม.สุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกับรณรงค์ต่อต้านการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบขอทาน ภายใน “งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕” โดยมีการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และเดินรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

📸 ภาพ / ข่าว : กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial