📣📋 One Home พม.สุรินทร์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการขอทาน เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

📣🎗 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🎗📣

🏩 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ 🏪

📣📋 One Home พม.สุรินทร์ : จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงฯ ต่อต้านการค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนการขอทาน เนื่องในงาน “มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2565”

📆 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

📣📌 One Home พม.สุรินทร์ จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรง เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมกับรณรงค์ต่อต้านการค้าประเวณี การค้ามนุษย์ และการจัดระเบียบขอทาน ภายใน “งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๕” โดยมีการติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว และเดินรณรงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึง “การไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม”

📸 ภาพ / ข่าว : กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


Share: