“โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโแกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์”

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
“โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโแกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์”
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อำเภอพนมดงรัก เข้าร่วมโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์(นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) กล่าวรายงาน พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการฯ
สนง.พมจ.สุรินทร์ ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด และมอบหมายให้ อพม.ติดตามการพัฒนาคุณภาพขีวิต ต่อไป

ณ หมู่ที่ ๑๑ ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เพิ่มเติม


Share: