โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเอมอร แกรนด์ A สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓ และนำข้อมูลที่ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี ๒๕๖๓ มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุกอำเภอๆละ ๑ คน, ผู้แทนอาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์, ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน ๕๐ คน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ และ นายศุภณัฐ อุทัยศรี ผู้ประสานงานโครงการฮักละอ่อน จังหวัดเชียงใหม่

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: