สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนเสนอโครงการตามแบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย
ขอความกรุณาส่งโครงการฯ ไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2566


Share: