ประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

วันที่ 14 กรกฎาคม2564 นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


Share: