พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พมจ.สุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ) ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจังหวัด เป็นประธานในพิธีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๑ ถนนเทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ สืบเนื่องจากวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๙ น. ได้เกิดอัคคีภัยบริเวณบ้านเลขที่ ๑๑๙,๑๑๙/๑,๑๒๑,และ ๑๒๒ ถ.เทศบาล ๒ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ๔ หลัง ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๕ ครัวเรือน หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น๑.สนง.เหล่ากาชาดจังหวัด และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ มอบเครื่ิองอุปโภค บริโภค๒.ชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดสุรินทร์ มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐.- บาท๓.สนง.พมจ.สุรินทร์ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ๕ ชุด และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ๔ ครอบครัว ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท รวม ๒๐,๐๐๐.-บาท(โอนเข้าบัญชี)๔.อำเภอเมืองสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ มอบสิ่งของและจัดหาที่พักพิงชั่วคราว จำนวน ๒ จุด คือวัดประทุมเมฆ และหอประชุม อบจ.สุรินทร์๕.กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ ๑ มอบที่นอนและชุดเครืองนอน๖.ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์มอบสิ่งของและน้ำดื่ม๗.ภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ

<<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>


Share: