พมจ.สุรินทร์ : สร้างบ้าน สร้างสุขคนพิการ และ สร้างบ้าน สร้างสุขผู้สูงวัย

💐 พมจ.สุรินทร์ 💐
🌷วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 -10.30น. 🌷
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ โดย นางสาววีรินท์ นิตย์สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
ลงพื้นที่มอบบ้านตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๐,๐๐๐.- บาท ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่ที่ ๑๒
และ “โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหวาย ได้รับการอุดหนุนเงินงบประมาณ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ให้กับคนพิการ จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ 7
(ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจาก บริษัท บริษัท แลคตาซอย จำกัด สาขาสุรินทร์)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการปรับบ้านคนพิการ ตาม “โครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย” จำนวน ๖๓ หลัง เป็นเงิน ๒,๕๐๒,๕๐๐.- บาท และ“โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” จำนวน ๙๐ หลัง เป็นเงิน ๓,๕๔๕,๐๐๐.- บาท

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


Share: