ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ชั้น 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ
2565 ดังนี้
1. โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565
2. โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการจังหวัดสุรินทร์
ประจำปี 2566
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2566 – 2570) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2566-2570) กิจกรรมที่ 1
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2566
5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัด
สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Share: