ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 25656 และคัดเลือกโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ โดยมีมติ ดังนี้
1. เห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. เห็นชอบอนุมัติแผนค่าใช้จ่ายเงินงบบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวงเงิน 135,600 บาท
  2. เห็นชอบคัดเลือกโครงการยกระดับอาชีพทอผ้าไหมสีธรรมชาติกลุ่มแรงงานนอกระบบและ
    กลุ่มเปราะบาง ตำบลจารพัต จังหวัดสุรินทร์ เสนอโดยมูลนิธิขวัญชุมชน เป็นโครงการต้นแบบจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม และนางสาวพัทธิอร
    กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share: