ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน เป็นผู้กู้รายเก่า 1 ราย, รายใหม่ 19 ราย รวมจำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 435,115.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

  3. เห็นชอบโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

  4. เห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 กำหนดประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

เพิ่มเติม

 


Share: