ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับ
การประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์


Share: