ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


Share: