การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  

  นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นรองประธาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 1. อนุมัติในหลักการการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 กรอบวงเงิน ได้แก่

       1.1 กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 5,490,000.- บาท

       1.2 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นเงิน 498,000.- บาท

 2. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายกรอบวงเงินเบื้องต้นที่ได้รับจัดสรรสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1 ร้อยละ 70) เป็นเงิน 16,800,000.- บาท

  3. อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท

  4. อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      4.1 โครงการจัดบริการล่ามภาษามือจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 40,000.- บาท

      4.2 โครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,800,000.- บาท

     4.3 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 200,000.- บาท

 5. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      5.1 โครงการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 158,870.- บาท

      5.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 148,820.- บาท

     5.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 130,120.- บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share: