หน้าแรก

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
โดยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร และนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
ร่วมกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างเป็นรูปธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
                     นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ตำบลแคน อำเภอสนม และตำบลปราสาททอง ตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ รวมจำนวน 9 ราย

เพิ่มเติม


Share:มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

            นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ จนท.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับ จนท.อบต.ปรือ มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

ออกสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 พ.ย.2564 “ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

15 พฤศจิกายน 2564
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ ร่วมกับ อบต.เมืองลีง รพ.สต.บ้านดงเค็ง ผู้นำชุมชนและ อพม. ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปรากฎข้อเท็จจริง ดังนี้
1.ได้พบผู้ป่วย 2 รายตามที่เสนอข่าว ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ร่างกายซูบผอม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับรู้แต่สื่อสารไม่ได้โดยมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล ในสภาพที่ขาด
แคลน ที่อยู่อาศัยเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคง
2 .ได้พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งพักอาศัยบ้านใกล้เคียงกัน ป่วยมะเร็งปากมดลูก ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย สื่อสารได้
3.สนง.พมจ.สุรินทร์ พิจารณาให้การช่วยเหลือดังนี้
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
– พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ ผู้ป่วยทั้งสองราย รายละ 3,000.- บาท โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
-นำเข้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยวงเงิน 40,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชน อพม. ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามการช่วยเหลือในส่วนของสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่พึงได้รับ และบริการจัดรถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก (ระยะ4) หลานชายเป็นโรคภูมิแพ้และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ระยะ4) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รพ.สต.บ้านดงเค็ง วางแผนจัดทีม อสม.ลงไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การทำความสะอาดการทานยาเป็นประจำซึ่งต้องดูแลกำกับจาก รพ.สต. เพื่อให้ทานยาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565 ในพื้นที่ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รวมจำนวน 7 อำเภอ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากต่อไป

เพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมผู้นำชุมชน และ อพม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 20 ครอบครัว
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก และได้ให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมมอบหมาย อพม. ในพื้นที่ ให้การดูแลอยู่เป็นประจำหากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

เพิ่มเติม


Share:การสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ในหัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการคัดแยกและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายใต้กลไกการส่งต่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองฯ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของกลไก NRM โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมนาฯ

เพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial