ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 830,159.- บาท ไม่เห็นชอบ 5 โครงการ เป็นเงิน 194,480.- บาท

  2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 57,070.- บาท

  3. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ กรณีปกติ จำนวน 55 ราย เป็นผู้กู้ยืมรายเดิม จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 290,000.- บาท ผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 2,950,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,240,000.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

  4. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 88 ราย เป็นผู้กู้ยืมรายเดิม จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 70,000.- บาท ผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน 81 ราย เป็นเงิน 810,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1514017648940299&id=100009962344794

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: