โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
📣📝 โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวริศรา พวงพันธ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โครงการฯมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชนในพื้นที่
One Home พม.สุรินทร์ ได้นำบริการเข้าร่วม ดังนี้
๑.การให้คำปรึกษา แนะนำบริการ ตามภารกิจกระทรวง พม. รวมถึงการประสานส่งต่อการให้บริการนอกเหนือภารกิจ
๒.มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน ๒๐ ราย รายละ ๓,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (โดยการโอนเข้าบัญชี)
๓.รณรงค์การป้องกันการค้ามนุษย์ การขอทาน และความรุนแรงในครอบครัว
๔. กิจกรรมนันทนาการ ตอบปัญหา แจกรางวัลแก่เด็กผู้เข้าร่วมโครงการ

ณ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จึกแเดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:📺📒ข่าวประชาสัมพันธ์📒📺

👨‍👩‍👧กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ👨‍👩‍👧‍👦

📣📝 การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📅 วันที่ 25 มกราคม 2565

⏰ เวลา 09.30 น.

📣📌 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุรินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม “การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

📣📌 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่เจ้าของกิจการ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ตรงตามเป้าหมายต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:“สนง.พมจ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 “

25 มกราคม 2565

  “สนง.พมจ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 “

        น.ส.พัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่  1/2565 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

     คณะกรรมการฯ มิมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 550 ราย เป็นเงิน 1,376,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จาก 5 ประเภทเงินอุดหนุนสงเคราะห์ที่กระทรวง พม.จัดสรรให้จังหวัดสุรินทร์

   ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สุรินทร์ ชั้น 2

 เลขที่ 800 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
โดยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร และนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
ร่วมกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างเป็นรูปธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
                     นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ตำบลแคน อำเภอสนม และตำบลปราสาททอง ตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ รวมจำนวน 9 ราย

เพิ่มเติม


Share:มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

            นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ จนท.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับ จนท.อบต.ปรือ มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

ออกสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 พ.ย.2564 “ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

15 พฤศจิกายน 2564
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ ร่วมกับ อบต.เมืองลีง รพ.สต.บ้านดงเค็ง ผู้นำชุมชนและ อพม. ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปรากฎข้อเท็จจริง ดังนี้
1.ได้พบผู้ป่วย 2 รายตามที่เสนอข่าว ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ร่างกายซูบผอม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับรู้แต่สื่อสารไม่ได้โดยมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล ในสภาพที่ขาด
แคลน ที่อยู่อาศัยเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคง
2 .ได้พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งพักอาศัยบ้านใกล้เคียงกัน ป่วยมะเร็งปากมดลูก ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย สื่อสารได้
3.สนง.พมจ.สุรินทร์ พิจารณาให้การช่วยเหลือดังนี้
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
– พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ ผู้ป่วยทั้งสองราย รายละ 3,000.- บาท โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
-นำเข้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยวงเงิน 40,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชน อพม. ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามการช่วยเหลือในส่วนของสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่พึงได้รับ และบริการจัดรถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก (ระยะ4) หลานชายเป็นโรคภูมิแพ้และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ระยะ4) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รพ.สต.บ้านดงเค็ง วางแผนจัดทีม อสม.ลงไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การทำความสะอาดการทานยาเป็นประจำซึ่งต้องดูแลกำกับจาก รพ.สต. เพื่อให้ทานยาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565 ในพื้นที่ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รวมจำนวน 7 อำเภอ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากต่อไป

เพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php