ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564  

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน เป็นผู้กู้รายเก่า 1 ราย, รายใหม่ 19 ราย รวมจำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

  2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน 435,115.- บาท (สี่แสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

  3. เห็นชอบโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

  4. เห็นชอบร่างระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 กำหนดประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 

เพิ่มเติม

 


Share:โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางวริศรา พวงพันธ์ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมหน่วยงาน One Home พม.สุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดสระบัวแดง ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ (นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์) และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน นำการบริการจากภาครัฐ ไปบริการให้กับประชาชน ในพื้นที่ สำหรับ สนง.พมจ.สุรินทร์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 20 ราย เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท และ ได้จัดหน่วยบริการ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในสังกัด กระทรวง อีกทั้ง ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนายสนั่น สุขบรรเทิง บ้านเลขที่ 45 ม.3 ต. กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวเปิดและทำพิธีมอบ โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะเหล่ากาชาด ส่วนราชการผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ทั้งนี้ สนง.พมจ.สร ได้สนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายครองชีพ จำนวน 3,000 บาท โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของนายสนั่น สุขบรรเทิง เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการ ที่ปิดหมู่บ้านและห้ามเข้า-ออกหมู่บ้านเป็นการชั่วคราว ตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ 4286/2564 ในพื้นที่ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 77 คน

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน)

วันที่ 20 ตุลาคม  2564 

  นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มีผล ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริง กรณี คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (กรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.- บาท) จำนวน 9 ราย ในพื้นที่ ดังนี้

   1. อำเภอปราสาท 4 ราย 

   2. อำเภอกาบเชิง 2 ราย

   3. อำเภอสังขะ 1 ราย

   4. อำเภอลำดวน 1 ราย

   5. อำเภอศีขรภูมิ 1 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ได่รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเฉนียง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ และตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ จำนวน 16 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน

วันที่ 19 ตุลาคม  2564 

  ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ มีผล นักพัฒนาสังคม และนางสาวสายสมร  พรบุญ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  (กรณีฉุกเฉิน วงเงิน 10,000.- บาท) จำนวน 10 ราย ดังนี้

   1. อำเภอเมืองสุรินทร์ 1 ราย 

2. อำเภอท่าตูม 1 ราย

3. อำเภอชุมพลบุรี 1 ราย

4. อำเภอศีขรภูมิ 5 ราย

5. อำเภอสนม 1 ราย

6. อำเภอสำโรงทาบ 1 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

วันที่ 14 กรกฎาคม2564 นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นางบุปผา  ทัพกฤษณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลครัวเรือนยากจน Surin Poverty Database ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ณ ห้องประชุมล้านช้าง ชั้น 2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


Share:พิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  จัดพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและถวายอาหารเพลพระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. 

  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 โดยมี นางสาวพัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

 1. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 830,159.- บาท ไม่เห็นชอบ 5 โครงการ เป็นเงิน 194,480.- บาท

  2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 57,070.- บาท

  3. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ กรณีปกติ จำนวน 55 ราย เป็นผู้กู้ยืมรายเดิม จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 290,000.- บาท ผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน 50 ราย เป็นเงิน 2,950,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,240,000.- บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

  4. เห็นชอบให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ กรณีฉุกเฉิน จำนวน 88 ราย เป็นผู้กู้ยืมรายเดิม จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 70,000.- บาท ผู้กู้ยืมรายใหม่ จำนวน 81 ราย เป็นเงิน 810,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 880,000.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1514017648940299&id=100009962344794

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial