พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 มกราคม 2565
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์
โดยนางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร และนางเนตรนภา เหมือนวาจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา
ร่วมกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตาเบาแห่งแแรกของจังหวัดสุรินทร์ เพือเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย อย่างเป็นรูปธรรม แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
                     นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวรัตนาภรณ์ ฐิตะสาร นิติกร ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต. เจ้าหน้าที่ อบต. อสม. และผู้นำชุมชน เพื่อเยี่ยมบ้าน ให้กำลังใจคนพิการที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม ตำบลแคน อำเภอสนม และตำบลปราสาททอง ตำบลเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่คนพิการ รวมจำนวน 9 ราย

เพิ่มเติม


Share:มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

            นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ จนท.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับ จนท.อบต.ปรือ มอบรถสามล้อมือโยก จำนวน 1 คัน ให้แก่คนพิการในพื้นที่ตำบลปรือ อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติม


Share:ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

ออกสื่อออนไลน์ เมื่อ 15 พ.ย.2564 “ระทมทุกข์ พี่น้องป่วยมะเร็งระยะสุดทัายพร้อมกัน สุดเวทนาต้องรักษาตามมีตามเกิด”

15 พฤศจิกายน 2564
น.ส.พัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้กำลังใจ ร่วมกับ อบต.เมืองลีง รพ.สต.บ้านดงเค็ง ผู้นำชุมชนและ อพม. ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ปรากฎข้อเท็จจริง ดังนี้
1.ได้พบผู้ป่วย 2 รายตามที่เสนอข่าว ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 48 ปี ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ร่างกายซูบผอม ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รับรู้แต่สื่อสารไม่ได้โดยมีหลานสาวเป็นผู้ดูแล ในสภาพที่ขาด
แคลน ที่อยู่อาศัยเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคง
2 .ได้พบผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งพักอาศัยบ้านใกล้เคียงกัน ป่วยมะเร็งปากมดลูก ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย สื่อสารได้
3.สนง.พมจ.สุรินทร์ พิจารณาให้การช่วยเหลือดังนี้
– ให้คำปรึกษา แนะนำ ตามภารกิจกระทรวง พม. พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด
– พิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ ผู้ป่วยทั้งสองราย รายละ 3,000.- บาท โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
-นำเข้าโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยวงเงิน 40,000 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชน อพม. ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามการช่วยเหลือในส่วนของสิทธิสวัสดิการอื่นๆที่พึงได้รับ และบริการจัดรถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัด
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงเค็ง ให้การช่วยเหลือดูแลในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวเนื่องจากมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก (ระยะ4) หลานชายเป็นโรคภูมิแพ้และมีผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ระยะ4) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รพ.สต.บ้านดงเค็ง วางแผนจัดทีม อสม.ลงไปดูแลสุขภาพเบื้องต้น การทำความสะอาดการทานยาเป็นประจำซึ่งต้องดูแลกำกับจาก รพ.สต. เพื่อให้ทานยาอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการขอรับความช่วยเหลือ กรณี ผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี2565 ในพื้นที่ อำเภอเขวาสินรินทร์ อำเภอจอมพระ อำเภอสำโรงทาบ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอลำดวน และอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รวมจำนวน 7 อำเภอ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบากต่อไป

เพิ่มเติม


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565

 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ น.ส.ประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ และ สิบเอกหญิงเกศสุดา วัชรบรรจง นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมผู้นำชุมชน และ อพม.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จริงผู้สูงอายุประสบปัญหาครอบครัวยากจน ขอรับความช่วยเหลือตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รวมจำนวน 20 ครอบครัว
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก และได้ให้คำปรึกษาแนะนำตามภารกิจของกระทรวง พม. พร้อมมอบหมาย อพม. ในพื้นที่ ให้การดูแลอยู่เป็นประจำหากมีความจำเป็นเดือดร้อนให้ประสาน พม. เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

เพิ่มเติม


Share:การสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวณัฐนันท์ บุญญัติ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกลไกการส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) ในหัวข้อ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการคัดแยกและให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายใต้กลไกการส่งต่อให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองฯ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับประโยชน์ของกลไก NRM โดยมี นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมนาฯ

เพิ่มเติม


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  

  นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และ นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นรองประธาน ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

 1. อนุมัติในหลักการการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 กรอบวงเงิน ได้แก่

       1.1 กรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 8 โครงการ เป็นเงิน 5,490,000.- บาท

       1.2 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นเงิน 498,000.- บาท

 2. อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายกรอบวงเงินเบื้องต้นที่ได้รับจัดสรรสำหรับให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 1 ร้อยละ 70) เป็นเงิน 16,800,000.- บาท

  3. อนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (กรณีฉุกเฉิน) จำนวน 20 ราย เป็นเงิน 200,000.- บาท

  4. อนุมัติโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการตามกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      4.1 โครงการจัดบริการล่ามภาษามือจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 40,000.- บาท

      4.2 โครงการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,800,000.- บาท

     4.3 โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 200,000.- บาท

 5. อนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กรอบวงเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

      5.1 โครงการโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นเงิน 158,870.- บาท

      5.2 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 148,820.- บาท

     5.3 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการออทิสติกจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 130,120.- บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง

26 ตุลาคม 2564

   “บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และ คนไร้ที่พึ่ง”

   สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ พร้อม สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ และอาสาสมัคร บูรณาการตรวจค้นหาคนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง บริเวณร้านสะดวกซื้อ จำนวน 11 แห่ง และตลาดไนท์บาซ่าร์สุรินทร์ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้พบ คนเร่ร่อนเพศชาย จำนวน 5 ราย ภูมิลำเนา จ.ศรีสะเกษ 1 ราย อ.เมืองสุรินทร์ 1 ราย และ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 3 ราย 

      เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการเสียภาพลักษณ์ของบ้านเมือง ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 /ว่ากล่าว ตักเตือนตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ได้จัดทำประวัติ และส่งกลับภูมิลำเนาเดิมทั้ง  5 ราย

     ทั้งนี้ กำหนดบูรณาการออกค้นหาขอทานและคนไร้ที่พึ่ง เดือนละสองครั้ง เพื่อเป็นการป้องปราม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:กิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี หิรัญบริรักษ์ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 2 ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับสำนักงาน คปภ.จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามฉีดวัคซีนสุรินทร์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

เพิ่มเติม

 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial