เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ “ได้รับการประสานจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อออนไลน์  “

กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีฐานะยากจน ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3 รับภาระเลี้ยงดูบุตรวัยเรียน 3 คน รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

      วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวประภาศรี พิศวงศ์เทวัญ นักสังคมสงเคราะห์ เยี่ยมบ้านสอบสภาพข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวข้างต้น

• ข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

น.ส.วรรณา กันนิดา อายุ 33 ปี

เลขที่ 44/1 หมู่ 2 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์

• สภาพปัญหา

ขอรับความช่วยเหลือเนื่องจาก ครอบครัวฐานะยากจน ป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ระยะที่ 3

รับภาระเลี้ยงดูบุตรวัยเรียน 3 คน มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ

สถานภาพ  ผู้ร้องเป็นหม้ายเลิกร้างกับสามี มีบุตรด้วยกันจำนวน 3 คน

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


Share: