“สนง.พมจ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 “

25 มกราคม 2565

  “สนง.พมจ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1/2565 “

        น.ส.พัทธิอร  กาฬสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่  1/2565 (ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 

     คณะกรรมการฯ มิมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 550 ราย เป็นเงิน 1,376,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) จาก 5 ประเภทเงินอุดหนุนสงเคราะห์ที่กระทรวง พม.จัดสรรให้จังหวัดสุรินทร์

   ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.สุรินทร์ ชั้น 2

 เลขที่ 800 หมู่ที่ 20 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม


Share: