ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service)

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิได้ตาม QR CODE ตามแผ่นประชาสัมพันธ์


Share: