พิธีมอบรถโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 37 ราย

นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน พมจ.สร. เป็นประธานในพิธีมอบรถโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 37 ราย ตามการประสานงานและขอรับความช่วยเหลือผ่านผู้ช่วยคนพิการจังหวัดสุรินทร์ (PA)โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 อัตราคันละ7,000 บาท รวมเป็นเงิน 259,000 บาท เป็นผลให้ผู้พิการสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้คล่องตัว มีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นเป็นการส่งเสริมความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตนเองของคนพิการ

> (เปิดหน้าต่างใหม่)”><<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>


Share: