ประชาสัมพันธ์ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย และสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564


Share: