ประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์

ด้วย กองทุน กสจ.สุรินทร์ มีมติการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 ให้องค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน) เสนอโครงการเข้ามาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

เอกสาร

 


Share: