ติดตามผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวต้นแบบผู้ได้รับ ผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวทองทิพย์ ภูสีมา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนาย์จังหวัดสุรินท พร้อมจ้าหน้าที่ ติดตามผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ กรณีน.ส.ตง นิลคำ บนลขที่ 167 ม. 11 ตคอโค อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุริทร์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ตนางฟ้า และเดโคกน้อย ซึ่ครอบครัวนี้ได้นำทักษะการฝึกมาใช้ในการเพาะเห็ตขายเป็นอาชีพเสรีม โดยสามารถทำก้อนเชื้อห็ดด้วยตัวเอง สมารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเพาะเห็ตนางฟ้า และเห็ดโคกน้อยขาย”สร้างงาน สร้างรายได้” จนสามารถพึ่งพาตนเองได้


Share: