ข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์


วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวทองทิพย์ ภูสีมารักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายทัศนพงษ์ สายน้อยยาว ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารือแนวทางการเฝ้าระวังและการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบในงานเทศกาลต่าง ๆ ในจังหวัด และตั้งมาตรการการขับเคลื่อนเชิงกลไก มาตรการทางกฎหมาย มาตรการการป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ มาตรการการบำบัด รักษา และมาตรการชุมชน เพื่อป้องกันการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี นายอภิสรรค์ บุญประดับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมShare: